За нас


За нас

Настоящият проект е фокусиран върху имплементирането и мултиплицирането на една изключително иновативна социално-икономическа активност, която обединява както устойчивите европейски бизнес практики, така и добавената стойност, която генерира организацията на социалните дейности. Този социален франчайз е ориентиран към осигуряването на трайна заетост на младежи безработни, неактивни или такива с увреждания като същевременно ги включва социални групи, които подпомагат тяхната интеграция в обществото по един креативен начин.         Дейностите по проектът са организирани в строга логическа последователност и надграждане, така че да постигнем качествен трансфер, адаптация и внедряване на иновативните практики.
За изпълнението на така поставената цел първоначално проектните дейности са ориентирани към проучване и номиниране на модели на социалния франчайз, функциониращи в партньорските държави и доказали своята социално-икономическа активност. На тази основа бяха бъдат разработени модерни цифрови образователни инструменти и беше формирано подходящо обучително съдържание гарантиращи качественото пилотиране, трансфериране и адаптиране на трите практики. В процеса на адаптиране и внедряване на добрите практики на социалния франчайз в сектор “Туризъм” беше реализиран сред представители на неправителствените организации и представителите на социалните предприятия в община Бургас. Ефективните практики за социално предприемачество в сферата на онлайн бизнеса и търговия ще бъдат адаптирани и внедрени сред представители на целевата група на територията на община Пловдив. Чрез платформата можете да достигнете до множество образователни ресурси, които ще Ви запознаят с основите и тънкостите на социалния франчайз. Ще можете да придобиете знания и умения да преговаряте с франчайзенгодател за да получите максимално количество бонуси за Вашия стартиращ бизнес. Ще разберете как преговаряте за подписване на франчайз договор с оптимални резултати във ваша полза. Ще получите нова информация за различни франчайзенгови модели и ще можете да изберете най-подходящия бизнес сектор и франчайз модел за Вас.