Ръководство за употреба

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

НА
УЕБ ПЛАТФОРМА И МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Е-FRANCHISE

 

I. Предназначение

Потребителите ще мога да ползват образователните ресурси, чрез своите телефони, таблети и лаптопи. Електронните платформи ще функционират като пътеводител и справочник за намиране на функциониращи реално франчайзинг вериги и техните предложения за включване в съответната производствена верига.
Мобилното приложение е бъде публикувано за сваляне и инсталиране свободно от Google Play. В приложението е бъде вградена функцията – “около мен”, чрез тази функция представители от целевите групи, ще имат възможност да намират в близост до тях подходящи кандидати за работа, ментори с опит или такива, които биха желали да стартират свои социални предприятия. Всички електронни обучителни инструменти ще са интегрирани с facebook и другите социални мрежи за увеличаване на тяхното разпостранение и популярност.
Софтуерната система поддържа електронна тематична социална мрежа от реални и потенциални предприемачи в сферата на франчайзинга и други заинтересовани страни от развитието на социалните- бизнес дейности. Тази платформа е бъде раработена като тематична социална мрежа от ново поколение. Изградените електронни профили, създавани от потребителите системата и функциониращи върху таблетите и телефоните показват точната геолокация на всеки един от членовете на социалната мрежа. Тази нова функционалност създава възможности за лесно и бързо откриване на съмишленици, партньори и контрагенти, създаване на различни типове бизнес отношения.

II. Основни софутерни модули и техните функции

Дейностите ще бъдат извършвани, чрез метода на взаимната обвързаност където резултатите от всяка дейност са основа за развитие и надграждане в следващата дейност. Тяхната последователност ще бъде както следва:

– Софтуерен модул „социален франчайзинг – B2B маркет плейс“

Предназначение за публикуване на оферти, запитвания и коментари на актуални модели за франчайзинг. В него се съдържа информация за търсенето на франчайзенгодателите и желанията на франчайзенгополучателите.

– Софтурен модул „цифрово образователно съдържание на млади социални предприемачи в сферата на туристическия франчайз“

Цифровото съдържание предлага образци на основните документи за сключване на франчайз договор. Описани са плюсовете и минусите на франчайзинга като предприемачески модел. Подробно са разяснени предимствата и бонусите получавани от франчайзенгодателите.

– Софтуерен модул „цифрово образователно съдържание на млади социални предприемачи в сферата на франчайз в онлайн бизнеса“

Цифровото образователно съдържание е организирано в няколко секции показващи предимствата на онлайн бизнес моделите. Разгледани са няколко примера на ефективни предприемачески модели на основата на онлайн франчайзинг.

– Софтуерен модул „цифрово обучително съдържание за работодатели с потенциал за внедряване на бизнес модели на основата на социален франчайз“

В този раздел вниманието е фокусирано върху възможностите за развитие на франчайзинг от социалните предприятия в Пловдив и Бургас. Ориентацията на тези предприятия към този бизнес подход създава възможности за подобряване на качеството на маркетинга и разкриването на нови работни места.

– Софтуерен модел „електронни инструменти, обслужващи франчайзенгодателите и франчайзенгополучателите“

Разработени са секциите новини, събития, търсене на работа и оферти. Електронния инструмент за търсене на работа създава нови възможности за хората в неравностойно положение. Тук всеки един работодател може да публикува обява за работа, а потенциалния кандидат да качи своята автобиография и да кандидаства.

– Софтуерен модул „електронни инструменти за коопериране в сферата на социалния франчайзинг“

Този електронен инструмент е разработен на база данни поддържаща каталог на франчайзенгодатели и търсещите възможности да станат франчайзенгополучатели. В профилите на потребителите могат да бъдат публикувани подробни предложения заедно със съпътстващите ги бизнес документи (договори, планове, описание на продукти и други).

– Софтурен модел „електронни инструменти на франчайзенгови продукти и услуги, маркетинг, работа с клиенти и бизнес транзакции“

В този модул могат да бъдат намерени всички модерни и съвременни инструменти за осъществяване на онлайн бизнес транзакции. Модулът позволява публикуването на предлаганите продукти и услуги. Там те могат да бъдат представени с текстове и снимки и с необходимата контактна информация.

Съдаденият продукт предоставя следните възможности:

1. Подобряване на възможностите на целевите групи:

 • възможности за популяризиране на предприемаческата подкрепа на франчайзенгодателите – менторска, финансова, ноу-хау, организационна, образователна
 • демонстрация на начините на свързване на младите предприемачи от целевите групи с успешни франчайзенгови вериги и франчайзангови работодатели
 • създаване на условия за клониране и мултиплициране на успешни бизнес модели на социални предприятия в България на основата на социалния франчайзинг
 • постигане на ефективност при повишаване на уменията и знанията на работодатели да разширяват своя бизнес и да създават нови работни места на основата на бизнес моделите на социалния франчайзинг
 • развиване на уменията и знанията на млади предприемачи от целевите групи за включването им във франчайзенгови вериги и създаването на собствени бизнес модели на основата на социален франчайзинг

2. Предназначението на публикуваното съдържание обхваща следните категории потребители:

 • Цифрово образователно съдържание на млади социални предприемачи в сферата на туристическия франчайз
 • Цифрово образователно съдържание на млади социални предприемачи в сферата на франчайз в онлайн бизнеса
 • Цифрово обучително съдържание за работодатели с потенциал за внедряване на бизнес модели на основата на социален франчайз

Създаването на цифровото учебно съдържание следва логическата последнователност на:

 • разработване на теоретичен модел и инструментариум за събиране на образователни ресурси;
 • събиране на емпирична информация от интернет пространството;
 • анализ на съдържание в интернет;
 • създаване на структура на образователните ресурси със свободен достъп;

3. Електронни инструменти със следните модули и функционални възможности:

 • Модул образователни ресурси – инструменти за дистанционно обучение с видео, текст, линкове и система за оценка
 • Модул за електронни инструменти – презентация на продукти и услуги, маркетинг, работа с клиенти, бизнес транзакции
 • Административен модул франчайзингодатели – публикуване на електронни профили, поддържащи текст, графични елементи, видео, гео локация на гугъл карти
 • Административен модул (франчайзингополучатели – публикуване на електронни профили, поддържащи текст, графични елементи, видео, гео локация на гугъл карти
 • Модул за генериране на документи, дефиниращи бизнес взаимоотношенията на социалния франчайзинг.
 • Модул за търся/предлагам коопериране в сферата на социалния франчайзинг
 • Модул за администриране на потребителите и ролите на участниците в системата с различни нива на достъп