Помощник-сладкар

Фирма Айс-Оупън ООД в качеството й на бенефициент по проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001 – -2.010-0466 – С01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЕРСОНАЛ:
I. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
– лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; безработни младежи до 29 годишна възраст включително;
– безработни лица с трайни увреждания; с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност;
– безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; – продължително безработни лица; без професионална квалификация
– безработни над 54-годишна възраст, както и други групи безработни лица
1. ПОМОЩНИК СЛАДКАР – 2 щатни бройки за 12 месеца
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– мотивация за работа и желание за работа в екип;
– желание и готовност за учене и развитие;
Необходими документи:
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
Описание на длъжността:
Изтеглете длъжностната характеристика (.DOCX)
– подготовка на суровините, материалите и работните инструменти за работа;
– приготвяне на съставките за изработване на ръчни шоколадови продукти
– декорация на шоколадови изделия
Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

Job Features

Сфера на дейностПроизводство на храни и напитки

Apply Online