Course

Видове туризъм и влиянието им върху устойчивото развитие на общностите

(0 оценки)
Free
holiday-2880261_1920

Преориентацията от „икономика на услугите” към „икономика на преживяванията” извежда на преден план туристическите атракции, анимацията и предлагането на национални туристически специфики. Поставя се акцент на автентичното, на типично националното начало по цялата верига на туристическото предлагане. Вътрешно-европейският туризъм ще акцентира върху диверсификация на туристическите продукти и предлагане на тематични туристически продукти в областта на културното наследство, съвременната култура, защитени природни територии, спа, балнео и спа туризъм, исторически, спортен, религиозен туризъм.

 Традиционен туризъм

 • Морски туризъм

Практикува се както за семейна ваканция, така и за индивидуална почивка и развлечение.

 • Зимен туризъм

Това е туризъм най-вече за обучение и практикуване на ски спортове

Алтернативен туризъм

 • Здравен туризъм

Предлаганите продукти в този вид туристическа дейност не са масови и унифицирани. Съществува възможност за индивидуализирането им спрямо нуждите на всеки турист.  Ценно природно богатство са хидротермални води и биоклиматолечение. Ценните находища на лиманна лечебна кал и лечебен торф, оказват въздействие върху човешкия организъм посредством трите фактори: топлинен, химичен и механичен. Калолечението се прилага при много заболявания, които имат възпалителен процес. Травми, артрити, подагра, затлъстявания, ревматизъм, гинекологични болести.

Демографска тенденция на застаряване на населението в Европа предполага за в бъдеще ръст на потреблението на здравни услуги и разработване на специални пакети с цел съчетаване на пътешествия и лечение за специфичния сегмент туристи на възраст 65+ или по-млади.

Очаква се ЕС да приеме правна регулация за либерализиране на трансграничното здравеопазване, така че страните членки с по-висок стандарт да аутсорсват голяма част от дейностите по здравеопазване, рехабилитация, саниториално лечение към други страни-членки, където цените на тези услуги са по-благоприятни, и които имат подходящите климатични и природни условия и изградени хотели, санаториуми и рехабилитационни центрове и квалифициран медицински персонал.

В България все по голямо значение ще има съчетанието на СПА, балнео и уелнес услугите с другите форми на специализиран туризъм – морски, културно-исторически, селски, голф, приключенски и пр., защото курортите ни са в запазени екозони с огромно биоразнообразие и в близост до много културно-исторически находки. Този факт е важен за самите местни общности, тъй като ресурсите, с които разполагат, се използват в максимална степен.

 • Културен туризъм

Ресурсите за развитие на културния туризъм включват археологически, архитектурни, етноложки, религиозни обекти, исторически забележителности, както и културни институции – музеи, галерии, читалища и културни събития от различно естество, свързани с нематериалната култура, както и „творчески” туризъм, в който туристите създават култура. Те се характеризират със своето разнообразие, автентичност и уникалност.

Съществува тенденция на ръст на културния туризъм в световен мащаб. Докато в средата на първото десетилетие на 21-ви век, около 40% от туристите в света са практикували този вид туризъм, сега (според анкета сред 10 000 души от цял свят проведена от visitbritain.com) 57% от туристите посочват, че избират културата или културното наследство като причина да пътуват. Това се дължи от една страна на все по-достъпната информация по различни културно-исторически теми, а от друга – на увеличаването на кратките градски и уикендови ваканции с цел посещение на културни събития. Принос за развитието на този вид туризъм имат и новите транспортни услуги (напр. нискотарифни авио превозвачи), които правят достъпни за все повече туристи дестинациите.

Културният туризъм в България заема 11,1% в дела на всички туристически продукти. Предоставя предимство на местното население при наемането на персонал с осигурено обучение, за да може местното население да е част от туристическата индустрия; промоцира значението на местните култури при защита на техните характеристики, съобразява приемателния капацитет на материалното и нематериалното наследство; дава приоритет на местните доставчици на стоки и услуги с цел създаване на работни места и поддържане на устойчивост на традиционните изкуства и занаяти.

 • Екотуризъм

Основният фактор, който предопределя избора на дестинация за еко туризъм, е атрактивната природа – богато биоразнообразие: природни паркове, уникални природни забележителности, впечатляващи пещери и каньони, ледникови езера. 72% от практикуващите екотуризъм го съчетават с други видове туризъм. Този туризъм включва пешеходен, вело и конен туризъм, еко туризъм, фотосафари, посещение на природни, културни и археологически забележителности.

Поощрява развитието на малките екотуристически предприятия (настанителна база), съобразено с принципите на устойчивото развитие, вкл. местни традиции, изисквания за опазване на околната среда, енергийна ефективност – поощрява прилагането на мерки за енергийна ефективност в областта на екотуризма на всички нива – национално, регионално и местно при изграждане на обща и специализирана инфраструктура и при разработване на продукти и услуги в областта на екотуризма; насърчава дейности, насочени към образоване на потенциални туристи – интерпретативни и образователни програми с участието на различни възрастови групи, зелени училища с ученици от начално, основно, средно образование, обучителни семинари със студиите от ВУ, учители от общините около защитените територии и др.

 • Селски туризъм

Ресурсите за развитието му са запазените автентични традиции в дадената страна:

 • традиционно гостоприемно население;
 • богата местна кухня с местни и екологични продукти;
 • съхранен фолклор, обичаи и занаяти;
 • наличие на селища архитектурни резервати;

Настанителна база, като къщи за гости.

Утвърждава селската туристическа индустрия като устойчив източник на алтернативна трудова заетост в селското стопанство; значим експортен сектор и възможност за допълнителни доходи за редица селскостопански производители, общини и държавата като цяло.

 • Винен и гурме туризъм

Предпоставките за развитието му са социално детерминираното търсене, ориентирано към качествени винопродукти, към своеобразието на пейзажа на винарските райони и с очаквания за отдаване на отдих и културни мероприятия, съпреживяване на тероара. Характеризира се с целогодишна достъпност и насоченост към сравнително платежоспособна група туристи.

Туристическият продукт трябва да се налага на микро-ниво, за да може да се провокира интерес и търсене сред самите туристи, които активно да търсят индивидуализирани предложения от туроператорите, да се предлагат туристически продукти и турове с тематика: „Вино, култура – изкуство, занаяти и традиции”, „Вино и природа”.

Важно е да се различи целевият профил на туриста – различен от т.нар. „масов турист“. Той е познавач, ценител и почитател на виното, любител на насладата, веселието и удоволствието от живота; търсач на ново, уникално, различно от ежедневното преживяване в характерната с винената си и гурме култура, социална среда или общност; колекционер на качествени вина от уникални реколти; „Хоби турист”, склонен да харчи значително повече от масовия за удовлетворяване на своите интереси, свързани с виното; потребител на туристически услуги със значително по- високо културно и образователно равнище, културна мотивация и персонифицирано отношение към начина на използване на свободното време; ценител на природата, здравословния начин на живот, добрата кухня, изкуството и музиката, които допълват насладата от консумацията на вино; изпълнен с интерес и любопитство към: начина на живот на хората в общността домакин, спецификата на местното-кулинарно майсторство, история, архитектура, фолклор и пр.

 

Връзка с устойчивото развитие: дава възможност за разработване на специализирани и комбинирани маршрути и продукти за нуждите на винения туризъм, съобразени със спецификата на потребителските изисквания и предпочитания (винени семинари и конференции, интегрирани винени и кулинарни курсове, комбинирани дегустации на вино със сирена или колбаси, курсове за начинаещи в областта на сомелиерството, обиколки и разходки за фото- видеолюбители и художници; организиране на конкурси, изложби и презентации, практически занимания по лозарство (рязане на лозя, гроздобер), семейни програми извън туристическия сезон и др.); възможности за успешно комбиниране с почти всички останали видове туризъм, особено със здравния/гроздолечение, СПА процедури с използване на грозде, вино и производни на тях продукти/, деловия, познавателния, селския, културно-исторически и др.

 • Фестивален и събитиен туризъм

В световен мащаб се променя фестивалния туризъм. Събитията, фестивалите и различните атракции са част от културния, фолклорния, религиозния и винения туризъм. Освен представи за историята, културата, легендите и занаятите, те създават и спомени. Съвременните туристи пътуват все по-кратко, избират все по-изгодни оферти, но срещу парите си търсят познания, автентичност и изживявания.

Спортните събития, фестивалите и атракциите винаги привличат повече туристи, и съответно – повече приходи. Те представляват интерес за младите хора. Фестивалите и събитията се нуждаят и от анимация и интерактивност и елемент на уникалност, която привлича посетителите към дадено място. Целта е да се въведат туристите в атмосферата на времето. Възможно е отрицателно въздействие върху местните общности от масова посещаемост.

 • Ловен туризъм

Географското разположение, релефът, климатът, почвеното плодородие, водните ресурси и другите природни условия са предпоставки, които обуславят наличието на изключително богато и разнообразно флористично и фаунистично богатство, на запазена дива природа и впечатляващи с красотата и силата си дивечови популации.

Благодарение на грижата за дивеча, популацията му е под наблюдение, определят се ловни сезони, създават се горски и ловни стопанства, лесничейства и дивечоразвъдни станции, където се отглежда едър и дребен дивеч. Наличие на бракониерство, свръхползване на ресурсите, довело до критичен спад в числеността на някои видове (заек, елен, сърна). Изчезване или рязко намаляване на ценни дивечови видове, заради човешката намесата в природата.

Ресурси

 • Студенти 0 студент
 • Общ брой1000
 • Времетраене10 Седмици
 • УменияВсички
 • ЕзикEnglish
 • Повторете курсаN/A
Няма програма

Инструктор

0.00 средно на база 0 оценки

5 Звезди
0%
4 Звезди
0%
3 Звезди
0%
2 Звезди
0%
1 Звезди
0%