Course

Екосистема на социалните предприятия в Италия

(0 оценки)
Free
cinque-terre-340348_1920

Италианските социални предприятия не са ново понятие в литературата. Няколко аспекта, например теоретичните рамки, качество и удовлетвореност работата, стратегии за работа в мрежа и въздействие от скорошната финансова криза, са изследвани от много различни гледни точки през последните двадесет години години. Повечето от тези приноси се фокусират най-вече върху социалните кооперации – представителна правна форма на социалното предприятие в Италия. Поради тази причина всеобщото мнение на специалисти и учени изследващи тази област на интервенция, е че единствените представители на социалната икономика в Италия са социалните кооперации.

Социалните кооперации не представляват изчерпателно цялото “явление” на социалното предприемачество в Италия. Всъщност и други организации с нестопанска цел също могат да се считат за социални предприемачи във всички аспекти, дори макар, че понякога не декларират или не се смятат за социални предприемачи. Дейностите, управлявани от тези организации са с по-широк отбхват от управляваните от социалните кооперации. В действителност, социалните предприятия разшириха сектора си  на дейност през последните години. Социалните предприятия в Италия осигуряват социални, здравни, образователни и трудово интегрирани услуги, както и текущите им дейности, които включват предоставянето на други иновативни услуги като екологични, културни, спортни и други развлекателни дейности, насърчаване на икономическото развитие и т.н.  Освен това “италианският” модел на социално предприятие все повече се прилича на “общностното предприятие” или така, наречените кооперации.

 • Видове социални предприятия в Италия

Социални кооперативи

Социалните кооперации са признати и регулирани от 1991 г. насам. Въпреки, че са част от кооперативния сектор, те имат няколко отличителни черти от традиционните кооперации. Член 1 от италианския закон № 381 определя “социалните кооперации” като кооперации, които имат за целда преследват общите интереси на общността, човешкия просперитет и социална интеграция, чрез:

а) управление на социални, здравни и образователни услуги

б) извършване на всяка дейност с цел осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение.

Има четири вида организации, които принадлежат към сектора на социалните кооперативи. Първият тип се състои от тези организации, които изпълняват само дейностите, описани в буква а), и поради това са такива наричани “социални кооперации тип А”. Вторият тип се състои само от кооперации, които изпълняват действията, посочени в буква б), т.е. трудова интеграция на хора в неравностойно положение, като например бивши наркомани и алкохолици, затворници и лишени от свобода затворници или лица с физически, умствени и сензорни увреждания. Лицата в неравностойно положение трябва да съставляват най-малко 30% от общия брой на работниците и тяхната заетост трябва да бъде крайната цел на социалните кооперации. Тези кооперации се наричат ​​”социални кооперации тип Б”.

Третият тип се състои от социални кооперации, които извършват дейности, посочени в двете точки (а) и (б). По тази причина те се наричат ​​”смесени социални кооперации”.

Последната категория се състои от консорциуми на социални кооперации.

Социални предприятия под формата на асоциации

Асоциациите са организации, създадени от групи от хора, които се стремят към обща цел или кауза, която може да се състои от застъпническа дейност за членовете и нечленуващите, до предоставянето на различни видове доброволчески услуги. В повечето страни асоциациите покриват огромна и разнообразна област в рамките на нестопанският сектор, включващ, както локални организации (напр аматьорски спортни клубове), така и по-големи и по-известни организации на национално или европейско ниво, със сложна организационна структура.

В Италия сдруженията са свободно установени и могат да бъдат непризнати или признати от публичните органи. Правната регистрация, а следователно и правният статут, се дава от президента на италианската република или, ако сдружението работи в конкретен  географски район, от

президент на региона, в който е базирана асоциацията. С тази регистрация асоциациите могат подписват договори и поемат задължения.

Социални предприятия под формата на фондации

Гражданският кодекс в Италия определя фондациите като активи, предназначени за постигане на определена цел. Съгласно италианското законодателство фондацията трябва да бъде регистрирана в публичен орган и  да има правен статут. За да получат регистрация за техния правен статут, фондациите подлежат на същата процедура като асоциациите, които желаят да бъдат регистрирани.

Целите на фондацията могат да се различават значително, въпреки това, те се характеризират със своя нестопански характер. Фондациите могат да преследват образователни, религиозни, семейни и други – дори военни цели. Законовото признаване изисква минимален размер на активите (минимум 50 000 евро); във всички случаи правителството отговаря за оценката на общите активи необходими за постигането на целите на фондацията. Накратко, собствеността играе основна роля в рамките на юридическото лице.

Подобно на асоциациите, законодателството за фондациите се промени значително от началото на годината 1990. Вследствие на това секторът претърпя голям подем.

Въз основа на извършените дейности може да се направи разграничение между грантовите фондации и оперативни фондации. Фондациите за отпускане на безвъзмездни средства управляват своите активи с цел разпределяне на финансиране под формата на безвъзмездни средства за физически лица или други организации, които извършват нестопанска дейност, които същевременно са функционални за постигането на целите на фондацията.

Оперативните фондации, от друга страна, вместо да се разпределят приходите, получени от техните активи, извършват директно дейности, които са функционални за постигането на техните цели. Тези фондации могат например да управляват музеи, болници, почивни домове, библиотеки или други видове бизнес. Подобно на фондациите за финансиране, оперативните фондации са недотам  развити още от края на 20-ти век, поради трудностите при тяхната регистрация от министерстовто и продължителния бюрократичен процес.  Но от началото на 21 век търпят изключително развитие и подем.

Частни компании – социални предприятия

Това е последната възможна юридическа форма на същетвуване на социално предприятие в Италия, а именно частна компания. През 2006г. , чрез с Постановление № 155. се дава въможност на всеки предприемач да регистрира свое социално предприятие, чрез своята компания. Но за да се квалифицира като социално предприятието, дружеството с ограничена отговорност трябва да отговаря на три основни критерия:

а) то трябва да е частна собственост;

б) трябва преди всичко да извършва бизнес дейности, включващи производството на стоки или предоставяне на услуги;

в) тя трябва да действа в интерес на общността с нестопанска цел;

Социалните предприятия, създадени като дружества с ограничена отговорност, не могат да бъдат контролирани от публични агенции.  Освен това законът изисква тези социални предприятия да зачитат някои общи принципи относно прозрачността и правилното и ефикасно управление като гарантират участието и защитават интересите както на своите работници, така и на членовете на общността.

За разлика от социалните кооперации и до приключването на законодателния процес с одобрението на Закон № 106 от 2016 г. тези социални предприятия не могат да разпределят печалба или актив и те са изправени пред ограничения на възнагражденията на работниците и мениджърите.

Подобно на другите правни форми, които се квалифицират като социални предприятия, дружествата с ограничена отговорност в могат да извършват дейности в следните сектори: социални и здравни услуги; образование и обучение; социален туризъм; опазване на околната среда и екосистемите; популяризиране на културните наследство; университетско и следдипломно образование; проучване и предоставяне на културни услуги; извънкласни обучения; предоставяне на услуги, които са от съществено значение за социалните предприятия.

Освен това, социалните предприятия, опериращи под формата на дружество с ограничена отговорност, трябва да публикуват не само финансов бюджет, но и социален доклад, за да покажат как изпълняват социалната си мисия

 • Добри практики за социален франчайз от Италия

“Le Mat”– социална европейска франчайз мрежа

Добрите практики за социален франчайз в “Le Mat” могат да помогнат на всеки нов ентусиаст да  планира пътуването си; да открие нови места, да се срещне и прекарва време със социални предприемачи директно на място  и да се учи от многообразието от практики в социалните предприятия в Италия, Швеция, Великобритания, Испания.  Социалните предприемачи в “Le Mat”работят в интерес на местните общности. Те инвестират своите способности, идеи и ресурси, за да изградят по-приобщаващи, социално отговорни общности, ландшафти, селца, градове и градове – което води до по-интересна среда за пътуващите. Екипите на “Le Mat”се борят срещу изключването и дискриминацията. Често те интегрират иновации, създават заетост и нови възможности в социалната икономика. Те работят с възобновяеми енергийни източници и общуват с други малки предприятия и културни асоциации в обкръжението си, споделяйки и обсъждайки ценности и идеи.

Всеки нов преприемач или просто пътешественик може да посети социални предприемачи, да участва в техния живот и в работата им, като им помага да развият по-социален и социализиращ туризъм.

За да ви помогнем да си представите евентуалното преживяване, преди да планирате собственото пътуване, ето един пример за това, което означава социалният туризъм за нас:

 • Чували ли сте за Cadore Dolomites?;

Красивият планински район на Североизточна Италия, само 2 часа на бавен влак от Венеция? Там е създадена социална кооперация, наречена Cadore, която, успоредно с лошата финансова криза в местната индустрия за производство на очила, успя да създаде много работни места в областта на опазването на горите, реките и селските райони.

 • Ако предпочитате равнини, какво ще кажете за италианската равнина близо до Адриатическо море и делтата на река По; малките, тихи и елегантни художествени градове Равена и Фаенца в италианския регион Романя;

Има красив хостел в бившия манастир на малък средновековен град точно до Равена. Младите хора, работещи в социално кооперативно дружество, поеха управлението на хостела и го кръстиха на името на манастира: Bagnacavallo. Тук можете да пътувате с колело и да откриете провинцията, която може да разкаже интересни истории.

 • Или сте заинтригувани от Тоскана, да срещнете местни хора и разкриете начина им на живот през цялата година?

Карло и Катерина имат красива къща в планината непосредствено над Флоренция (25 минути с местен влак). Те споделят къщата си със своите гости , техните интереси и занимания.

 • Били ли сте пътували до Умбрия, неговите зелени хълмове, езера и средновековни градове в малък район в самия център на Италия?

Социалните предприемачи на „La tana libera tuti“ ще Ви посрещнат и заедно с тях можете да откриете начина на живот в една историческа селска област.

В Абруцо – планини, хълмове, красиви брегове – и в Сардиния – един много красив остров, можете да откриете предложенията на “Le Mat”– специални хора и техните предложения за социален туризъм, но можете да ги срещнете и в големите градове, например в Генуа на северозападния бряг  или Верона близо до езерото Гарда в централна Северна Италия. И накрая в Сицилия. Там можете винаги да опитате да произвеждате сицилиански зехтин.  След билките и лимоните, есента е сезонът за събиране на маслини от техните гори.

Социалният туризъм на “Le Mat” означава, че можете да научите италиански, като следвате социалните предприемачи в ежедневието им. Можете да научите как да оценявате регионалната храна и как да готвите специални ястия или да посетите места, които не са написани в официалните туристически пътеводители.

Ресурси

 • Студенти 0 студент
 • Общ брой1000
 • Времетраене10 Седмици
 • УменияВсички
 • ЕзикEnglish
 • Повторете курсаN/A
Няма програма

Инструктор

0.00 средно на база 0 оценки

5 Звезди
0%
4 Звезди
0%
3 Звезди
0%
2 Звезди
0%
1 Звезди
0%