Course

Анализ на ефективността на бизнес модела на социалния франчайз

(0 оценки)
Free
social-2217781_1920

Изграждането на система за социален франчайз изисква инвестиция на време и ресурси. Следователно е много важно да се направи оценка както на възможностите, така  и на рисковете на социалния франчайзинг.

   Обосновка на франчайзенговият модел

Внедряването на  даден проект може да бъде оправдано, само ако действително е извършено въздействие. Така че, трябва да се помисли дали проектът може да постигне предвидената социална мисия. Също така е необходимо да се обмисли дали подходът е ефективен начин за постигане на социален резултат, така че неговото внедряване да е оправдано. Може ли да има по-ефикасни и ефективни подходи за постигане на едно и също социално въздействие?

   Потенциал за франчайзингът

За да се оцени дали проектът може да се трансферира  на други места, е важно да се зададат три въпроса. Първо, които елементи са довели до социалното въздействие. В тази връзка може да се приложи теорията за промяна, което обяснява логиката на причинно-следствените връзки, чрез които организационни и финансови ресурси се превръщат в желаните социални резултати, за да се намерят основните елементи на успеха. На второ място, това са тези елементите, които могат да бъдат приложими при различни обстоятелства и на други места. На трето място, са елементите свързани с добри практики или ноу-хау , които трябва да бъдат формулирани подробно. Ако всички тези елементи не са налични ще бъде трудно за франчайзополучателите да формират своята концепция.

   Съвместимост на франчайзинг моделът с екосистемата

Франчайзенгодателя трябва да определи дали има потенциал да развие бизнес модел както по отношение на социалната необходимост, така и по отношение на съществуващите обекти.

Дали е на лице съотвената социална потребност?

Има ли разлика, където франчайз система може да подобри достъпа до услуги с по-високо качество, а също така да повиши ефективността и информираността на услугите с нестопанска цел!

От съществено значение е да се определи дали местата за клониране предлагат условията, които са от решаващо значение за успеха на франчайз системата. В частност, трябва да има достатъчен брой франчайзополучатели и потенциални бенефициенти в дългосрочен план, така че да има достатъчно търсене на  услугите. Да бъдат в състояние да развият мрежа от определен брой франчайзополучатели, често е от решаващо значение, за да се оправдаят разходите за създаване на франчайз система.

В повечето случаи, социалният франчайзополучател ще може да се развие, където има видимо търсене на услуги от бенефициенти. Въпреки това, в случай, че услугите не се оценяват в достатъчна степен от бенефициентите, франчайзодателят може да образова бенефициентите за ползите от услугата, така че да се създаде търсене.

    Наличие на достатъчен организационен, финансов капацитет и компетентност

За следващата стъпка, организацията трябва да се анализира дали има достатъчно организационен капацитет и умения за създаване и управление на франчайз система. Въвеждането на система за социален франчайз използва далеч по-голям капацитет, отколкото често се очаква и изисква различни управленски умения. Задачата на франчайзодателят е да наблюдава, координира системата и контролира франчайзополучатели. Той е отговорен за всички процедури, логистика, финанси и т.н. в мрежата на франчайз. Организацията трябва първо да се оцени за необходимия капацитет и управленски умения, които са необходими за франчайзинг проекта. Също толкова важна е капиталова база за посрещане на различните финансови изисквания.      За да се оцени това, финансовият план за първия период е от съществено значение. В него се сравняват доходите под формата на маржове и / или предоставените средства и всички разходи за настройване и поддържане на система за франчайзинг. Франчайз системата, трябва да се прилага само ако има конкретно и адекватно финансиране. В допълнение, се препоръчват достатъчно капиталови резерви за неочаквани събития и развития.

    Създаване на бизнес план за франчайз модел

Бизнес планът за социален франчайзинг е писменото описание на идеята за разширяване на първоначалния проект с нестопанска цел, чрез франчайзинг. Той описва всички аспекти на това как трябва да се извърши внедряването.  В бизнес плана франчайзодателя отразява идеята систематично и гарантира, че са взети под внимание всички съответни аспекти. В действителност, целта на бизнес плана е дагарантира, че на франчайзодателя, че са разработени всички аспекти,  които ще бъдат разгледани в следващите етапи на това ръководство. Един бизнес план описва потенциалните подръжници и донори и следва да включва всички аспекти на проекта.

Следните аспекти трябва да бъдат част от бизнес плана:

В резюме обобщение се включват ключовите елементи на концепцията за франчайзинг в обем максимум от две страници. То съдържа кратко описание на концепцията за бизнес, услугите, бизнес стратегията, пазарния потенциал, ползи за получателите, компетентност и капацитет . Резюмето е част от бизнес планът, в която всеки един инвеститор (в този случай донорите или симпатизанти) ще прочетат на първо място, така, че да бъдат удовлетворени техните интереси.

Бизнес концепцията, описва очакваното социално въздействие,стратегията – как може да се постигне това въздействие и доказателствата, че резултатите ще бъдат постигнати. ( “Какво всъщност искаме да постигнем и как ми стъпка по стъпка бизнес планът гарантира, че ще стигнем до поставената цел?”). В тази връзка, създаването на график за изпълнение също е полезно.

Портфолиото на услугите ще  бъде описано подробно. Донори и поддръжници очакват обяснение защо конкретните услуги ще бъдат в полза на получателите. Най-важното е, че в този раздел трябва да се обясни как новосъздадените услуги се различава от досега съществуващите.

Следващите значими и важни въпроси, са свързани с пазара в съответния бизнес. Те трябва да бъдат описани, за да демонстрира разбиране на пазарната логика и пазарната ниша. Коя е целевата група? Какви фактори влияят върху взимането на решение за използване на услугата? Какви са техните специфични социални нужди? Кой са най- значимите съществуващи доставчици на аналогични услуги? Какви са местните пазарни стратегии? Ако е приложимо, съответните закони и разпоредби следва също да бъдат взети под внимание.

Бизнес планът трябва да включва също така разширена маркетингова стратегия. В бизнес планът, трябва първо да се опишат пазарни цели и да се създаде времеви график за постигането на пазарните дялове, които се стремим да вземем. В допълнение, планът трябва да съдържа политики за това как могат да се привлекат  франчайзополучатели и разширяване на услугата , ако е необходимо, се определят какви да бъдат общите единни цени? Важен е въпросът и с рекламирането на продуктите и услугите и каналите за тяхното популяризиране.

Особенно важен е разделът, в който се описва екипът за управление на франчайза. Трябва да представят уменията и компетенциите на всеки член на екипа и да се опишат длъжностните характеристики.

Всеки бизнес план трябва да съдържа една реалистична оценка на възможностите и рисковете, които биха могли да засегнат развитието на организацията положително и отрицателно. Описва се как това може да се случи, както и планът за това как да се реагира на тези потенциални външни или вътрешни фактори.

Бизнес планът трябва да включва раздел, описващ финансовият план за следващите от три до пет години. Финансовите отчети, като например доклад за ръст на печалбите, план ликвидност, финансови активи, план за набиране на средства, инвестиционен план и прогноза за развитие на набирането на средствата. Трябва да има планиране на фондовете или другите капиталови ресурси за финансиране на разходите. Действителни цифри трябва да бъдат публикувани само ако са проследими и добре проучени.

Ресурси

  • Студенти 0 студент
  • Общ брой1000
  • Времетраене10 Седмици
  • УменияВсички
  • ЕзикEnglish
  • Повторете курсаN/A
Няма програма

Инструктор

0.00 средно на база 0 оценки

5 Звезди
0%
4 Звезди
0%
3 Звезди
0%
2 Звезди
0%
1 Звезди
0%